مشخصات فردی

نام: مجید

نام خانوادگی: اسدی شهمیرزادی

ایمیل: m_asadi@iau-tnb.ac.ir