تحصیلات

دکتری: مهندسی کامپیوتر، سخت افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر- معماری ، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر، سخت افزار ، دانشگاه اصفهان