نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
هنگامه

هنگامه آشوری

استادیار

ادبیات فارسی

ستوده

ستوده امامی یگانه

مربی

ادبیات فارسی

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دانشیار

ادبیات فارسی

بهرام

بهرام پروین

استادیار

ادبیات فارسی

حسن

حسن جعفری تبار

استادیار

ادبیات فارسی

محمد حسین

محمد حسین حسن زاده نیری

استادیار

ادبیات فارسی

اصغر

اصغر دادبه

استاد

ادبیات فارسی

محسن راثی

دانشیار

ادبیات فارسی

ثریا

ثریا رازقی

استادیار

ادبیات فارسی

هرمز

هرمز رحیمیان اکی

استادیار

ادبیات فارسی

حمیدرضا

حمیدرضا شایگان فر

دانشیار

ادبیات فارسی

گلزار فاطمه مصفا

مربی

ادبیات فارسی

غلام محمد

غلام محمد طاهری مبارکه

استادیار

ادبیات فارسی

زهرا قرقی

استادیار

ادبیات فارسی

مریم مجیدی

استادیار

ادبیات فارسی

مریم

مریم محمدی

استادیار

ادبیات فارسی

زهرا

زهرا ابراهیمی

مربی

ادیان وعرفان

علیرضا

علیرضا ابراهیم

استادیار

ادیان وعرفان