نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۵۴۶ مورد.
سارا

سارا آخوندی

دکتری
الهیات
سارا آخوندی
مربی دکتری
s_akhoundi@iau-tnb.ac.ir الهیات
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/akhoundi/fa

حمیدرضا آدابی

دکتری
حقوق
حمیدرضا آدابی
استادیار دکتری
h_adabi@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/adabi/fa

سحر

سحر آدابی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
سحر آدابی
استادیار دکتری
sahar_adabi@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sahar-adabi/fa

سپیده

سپیده آدابی

دکتری
مهندسی کامپیوتر
سپیده آدابی
استادیار دکتری
sepideh_adabi@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sepideh-adabi/fa

مهناز

مهناز آذرنیا

دکتری
زیست شناسی
مهناز آذرنیا
استاد دکتری
azarnia@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/azarnia/fa

محمد علی

محمد علی آرین

دکتری
زمین شناسی
محمد علی آرین
دانشیار دکتری
m_arian@iau-tb.ac.ir زمین شناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/arian/fa

شیوا آزاد فدا

دکتری
تربیت بدنی
شیوا آزاد فدا
استادیار دکتری
Azadfada@iau-tnb.ac.ir تربیت بدنی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/azadfada/fa

آلیس

آلیس آسادوریان

دکتری
مترجمی انگلیسی
آلیس آسادوریان
استادیار دکتری
a_assadorian@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/asadoorian/fa

مرضیه

مرضیه آسوده

دکتری
ژئوفیزیک
مرضیه آسوده
استادیار دکتری
m_asoudeh@iau-tnb.ac.ir ژئوفیزیک
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/asoudeh/fa

هنگامه

هنگامه آشوری

دکتری
ادبیات فارسی
هنگامه آشوری
استادیار دکتری
h_ashouri@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ashouri/fa

مهران آقائی خضری

دکتری
شیمی فیزیک
مهران آقائی خضری
دانشیار دکتری
m_aghaie@iau-tnb.ac.ir شیمی فیزیک
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/aghaei-khezri/fa

سیدعلی آقانباتی

دکتری
زمین شناسی
سیدعلی آقانباتی
دانشیار دکتری
s_aghanabati@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/aghanabati/fa

زهرا اباذری

کتابداری
زهرا اباذری
دانشیار -
z_abazari@iau-tnb.ac.ir کتابداری
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/abazari/fa

سورنا

سورنا ابدالی

دکتری
بیولوژی دریا
سورنا ابدالی
استادیار دکتری
s_abdali@iau-tnb.ac.ir بیولوژی دریا
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ebdali/fa

علیرضا

علیرضا ابراهیم

دکتری
ادیان وعرفان
علیرضا ابراهیم
استادیار دکتری
a_ebrahim@iau-tnb.ac.ir ادیان وعرفان
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahim/fa

زینب ابراهیم پور

فیزیولوژی ورزشی
زینب ابراهیم پور
استادیار -
z.ebrahimpour@iau-tnb.ac.ir فیزیولوژی ورزشی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimpour/fa

زهرا

زهرا ابراهیمی

دکتری
ادیان وعرفان
زهرا ابراهیمی
استادیار دکتری
z_ebrahimi@iau-tnb.ac.ir ادیان وعرفان
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimi/fa

فاطمه ابراهیمی بزاز

دکتری
مترجمی انگلیسی
فاطمه ابراهیمی بزاز
استادیار دکتری
- مترجمی انگلیسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ebrahimi-bazaz/fa