فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی مکانیک
نمایش 1 تا 4 مورد از کل 4 مورد.

زهرا پولائی موزیرجی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
زهرا پولائی موزیرجی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/poulaeimozirji/fa

صابر صفار

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
صابر صفار
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/saffar/fa

علی قاسمی گورجی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
علی قاسمی گورجی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ghasemi-gorji/fa

محمد لطیفی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
محمد لطیفی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mlatifi/fa