فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی مکانیک
نمایش 1 تا 1 مورد از کل 1 مورد.

علی قاسمی گورجی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
علی قاسمی گورجی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ghasemi-gorji/fa