فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی صنایع
نمایش 1 تا 4 مورد از کل 4 مورد.

حمید اسماعیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم
حمید اسماعیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع- مدیریت سیستم

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/hesmaeili/fa

محمد جواد شکوری

استادیار
علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی
محمد جواد شکوری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - مهندسی کشاورزی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/shakouri/fa

راضیه کشاورزفرد

استادیار
فنی و مهندسی - صنایع
راضیه کشاورزفرد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - صنایع

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rkeshavarzfard/fa

نرگس نوروزی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
نرگس نوروزی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/nnorouzi/fa