نمایش 1 تا 1 مورد از کل 1 مورد.

حمیدرضا صباغی

مربی
فنی و مهندسی - طراحی و برنامه ریزی شهری
حمیدرضا صباغی
مربی -
- فنی و مهندسی - طراحی و برنامه ریزی شهری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sabbaghi/fa