فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی مهندسی عمران
نمایش 1 تا 9 مورد از کل 9 مورد.

علیرضا بنی هاشم

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علیرضا بنی هاشم
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/abanihashem/fa

علی

علی جلائی فر

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علی جلائی فر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jalaeefar/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE

گیتی خوش آموز

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
گیتی خوش آموز
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/gkhoshamooz/fa

فاطمه رستمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
فاطمه رستمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/fatemehrostami/fa

حسین سرباز

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
حسین سرباز
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sarbaz/fa

حسن فضایلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران-مهندسی راه
حسن فضایلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران-مهندسی راه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/fazayeli/fa

علی اصغر مونسان

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
علی اصغر مونسان
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/moonesan/fa

حسام وحیدی فرد

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
حسام وحیدی فرد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/hvahidifard/fa

امیر یعقوبی فر

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
امیر یعقوبی فر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ayaeghobifar/fa