فیلتر شده بر اساس : فنی و مهندسی مهندسی شیمی
نمایش 1 تا 11 مورد از کل 11 مورد.
اکبر

اکبر اسماعیلی

استاد
شیمی - شیمی آلی
اکبر اسماعیلی
استاد دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/esmaeili/fa

علی حکمت ناظمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
علی حکمت ناظمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/hekmat-nazemi/fa

محمد سمیع پورگیری

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
محمد سمیع پورگیری
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/samie-pourgiri/fa

آنژلا

آنژلا عاملی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
آنژلا عاملی
استادیار دکتری
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ameli/fa

محمدرضا قاسمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
محمدرضا قاسمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mghasemi/fa

نرجس السادات کربلائی قمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
نرجس السادات کربلائی قمی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/karbalaei-ghomi/fa

نصراله مجیدیان

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
نصراله مجیدیان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/majidian/fa

Google Scholar
میراسمعیل

میراسمعیل معصومی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
میراسمعیل معصومی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/masoumi/fa

لیلی میرمؤمن

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
لیلی میرمؤمن
مربی دکتری
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mirmomen/fa

نوید نادرپور

مربی
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
نوید نادرپور
مربی دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/naderpour/fa

ربابه نصیریان

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
ربابه نصیریان
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/robabeh-nasirian/fa