فیلتر شده بر اساس : برق و کامپیوتر
نمایش 1 تا 18 مورد از کل 38 مورد.
سحر

سحر آدابی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزار
سحر آدابی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سیستمهای نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sahar-adabi/fa

سپیده

سپیده آدابی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
سپیده آدابی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sepideh-adabi/fa

رسول

رسول اصغری

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
رسول اصغری
مربی دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/asghari/fa

مهدی امینیان

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه
مهدی امینیان
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/aminiyan/fa

ولی اله

ولی اله انصاری

استادیار
برق و کامپیوتر
ولی اله انصاری
استادیار دکتری
- برق و کامپیوتر

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ansari/fa

ملیحه ثابتی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی
ملیحه ثابتی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/msabeti/fa

سام

سام جبه داری

دانشیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
سام جبه داری
دانشیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jabbehdari/fa

Google Scholar Scopus
صالح

صالح حافظ قرآنی

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
صالح حافظ قرآنی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/hafez-ghorani/fa

حمیدرضا حسین زاده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات
حمیدرضا حسین زاده
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/hoseinzadeh/fa

سید میثم

سید میثم حسینی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات
سید میثم حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش مخابرات

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mhosseini/fa

Google Scholar

احمد علی خطیب زاده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
احمد علی خطیب زاده
استادیار -
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khatibzadeh/fa

معصومه دامرودی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
معصومه دامرودی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mdamroudi/fa

محمدعلی

محمدعلی راشدی اشرفی

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
محمدعلی راشدی اشرفی
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rashedi-ashrafi/fa

عباس رسائی نیا

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
عباس رسائی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rasaeinia/fa

جواد رضازاده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
جواد رضازاده
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jrezazadeh/fa

محمدمنصور

محمدمنصور ریاحی کاشانی

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش قدرت
محمدمنصور ریاحی کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش قدرت

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/riyahi-kashani/fa

محمد حسین سرپرنده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش قدرت
محمد حسین سرپرنده
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق- گرایش قدرت

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/sarparandeh/fa

محمد ابراهیم شناسا

مربی
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
محمد ابراهیم شناسا
مربی کارشناسی ارشد
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/shenasa/fa