نمایش 181 تا 198 مورد از کل 574 مورد.
تقی

تقی خالقی راد

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت
تقی خالقی راد
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت بازرگانی-مدیریت

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khaleghi-raad/fa

مینو خانی

استادیار
علوم انسانی - پژوهش هنر
مینو خانی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم انسانی - پژوهش هنر

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mkhani/fa

ابوالفضل خدادادی سریزدی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
ابوالفضل خدادادی سریزدی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khodadadi-saryazdi/fa

مریم خسروی

استادیار
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
مریم خسروی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khosravi/fa

احمد علی خطیب زاده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
احمد علی خطیب زاده
استادیار -
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khatibzadeh/fa

عبدالصمد خلعتبری لیماکی

استادیار
علوم زیستی
گل چهره

گل چهره خلیلی

استادیار
شیمی - شیمی تجزیه
گل چهره خلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khalili/fa

آنیتا خنافری

دانشیار
علوم زیستی - میکروبیولوژی
آنیتا خنافری
دانشیار دکتری
- علوم زیستی - میکروبیولوژی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khanafari/fa

فاطمه خوئینی

استادیار
علوم انسانی - روانشناسی
فاطمه خوئینی
استادیار -
- علوم انسانی - روانشناسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/fkhoeini/fa

امیراقبال خواجه رحیمی

استادیار
علوم و فنون دریایی - بهداشت آبزیان
امیراقبال خواجه رحیمی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - بهداشت آبزیان

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khajeh-rahimi/fa

گیتی خوش آموز

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران
گیتی خوش آموز
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/gkhoshamooz/fa

ژاله

ژاله خوشخو

دانشیار
علوم و فنون دریایی - شیلات
ژاله خوشخو
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - شیلات

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khoshkhoo/fa

رویا خویی

دانشیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
رویا خویی
دانشیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/khoei/fa