نمایش 253 تا 270 مورد از کل 652 مورد.
هرمز

هرمز رحیمیان اکی

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
هرمز رحیمیان اکی
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rahimian/fa

فروزنده رزاقیان

استادیار
شیمی - شیمی آلی
فروزنده رزاقیان
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی آلی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/razaghian/fa

عباس رسائی نیا

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی برق
عباس رسائی نیا
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی برق

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rasaeinia/fa

فاطمه رستمی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
فاطمه رستمی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/fatemehrostami/fa

حجت رسولی

استاد
علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
حجت رسولی
استاد دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rasouli/fa

مژگان رشتچی

دانشیار
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مژگان رشتچی
دانشیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rashtchi/fa

مریم رشیدی

مربی
زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی
مریم رشیدی
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - مترجمی زبان انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rashidi/fa

بابک رضائی

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
بابک رضائی
مربی دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaei/fa

فاطمه رضائی پور

مربی
زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی
فاطمه رضائی پور
مربی کارشناسی ارشد
- زبانهای خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaeipour/fa

سید مجتبی رضائی ثانی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
سید مجتبی رضائی ثانی
استادیار -
- علوم پایه - فیزیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaeisani/fa

جواد رضازاده

استادیار
برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
جواد رضازاده
استادیار دکترای تخصصی
- برق و کامپیوتر - مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jrezazadeh/fa

منصور

منصور رضای مرساق

استادیار
علوم پایه - فیزیک-اتمی ملکولی
منصور رضای مرساق
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک-اتمی ملکولی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rezaye-mersagh/fa

سحر رضایان

دانشیار
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
سحر رضایان
دانشیار -
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/srezayan/fa

مریم رضیئی

استادیار
شیمی - شیمی تجزیه
مریم رضیئی
استادیار دکترای تخصصی
- شیمی - شیمی تجزیه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/raziee/fa

فرحناز رفعت جو

مربی
علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب
فرحناز رفعت جو
مربی دکترای تخصصی
- علوم انسانی - زبان و ادبیات عرب

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafatjoo/fa

مریم رفعتی

استادیار
علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط
مریم رفعتی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست- آلودگی محیط

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafati/fa

احمد رفیعا

مربی
علوم زیستی - زیست شناسی جانوری
احمد رفیعا
مربی کارشناسی ارشد
- علوم زیستی - زیست شناسی جانوری

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/rafia/fa