نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۴۶ مورد.

صدرالدین امینی

دکتری
زمین شناسی
صدرالدین امینی
استاد دکتری
s_amini@iau-tnb.ac.ir زمین شناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/amini/fa

ولی اله

ولی اله انصاری

دکتری
حقوق
ولی اله انصاری
استادیار دکتری
v_ansari@iau-tnb.ac.ir حقوق
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ansari/fa

مهرانگیز

مهرانگیز اوحدی

دکتری
ادبیات فارسی
مهرانگیز اوحدی
دانشیار دکتری
m_owhadi@iau-tnb.ac.ir ادبیات فارسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ohadi/fa

ماریادلاس

ماریادلاس ایبانیز

کارشناسی ارشد
زبان اسپانیایی
ماریادلاس ایبانیز
مربی کارشناسی ارشد
m_nievesibanez@iau-tnb.ac.ir زبان اسپانیایی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/ibaniz/fa

لیلا ایرانپور تهرانی

کارشناسی ارشد
ادبیات انگلیسی
لیلا ایرانپور تهرانی
مربی کارشناسی ارشد
l_iranpour@iau-tnb.ac.ir ادبیات انگلیسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/iranpour-tehrani/fa

نسرین دخت باطنی پور

دکتری
مهندسی برق
نسرین دخت باطنی پور
استادیار دکتری
n.batenipour@iau-tnb.ac.ir مهندسی برق
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/batenipour/fa

محمد حسین باقرپوری ناجی

کارشناسی ارشد
علوم اجتماعی
محمد حسین باقرپوری ناجی
مربی کارشناسی ارشد
mh_bagherpour@iau-tnb.ac.ir علوم اجتماعی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bagherpour-naji/fa

علیرضا

علیرضا باقری

دکتری
مهندسی کامپیوتر
علیرضا باقری
استادیار دکتری
ar_bagheri@iau-tnb.ac.ir مهندسی کامپیوتر
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/alireza-bagheri/fa

مهسا بخشائی

دکتری
مهندسی محیط زیست
مهسا بخشائی
مربی دکتری
m_bakhshaei@iau-tnb.ac.ir مهندسی محیط زیست
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bakhshaei/fa

وحید

وحید برادران

دکتری
مهندسی صنایع
وحید برادران
استادیار دکتری
v_baradaran@iau-tnb.ac.ir مهندسی صنایع
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/baradaran/fa

محمد

محمد برمکی

دکتری
شیمی آلی
محمد برمکی
مربی دکتری
m_barmaki@iau-tnb.ac.ir شیمی آلی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/barmaki/fa

اشرف السادات بزرگی
استادیار -
a_bozorgi@iau-tnb.ac.ir کتابداری
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bozorgi/fa

مریم

مریم بنانج

دکتری
زیست شناسی
مریم بنانج
استادیار دکتری
m_bananej@iau-tnb.ac.ir زیست شناسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bananej/fa

نازنین

نازنین بنی اسدی

دکتری
مدیریت بازرگانی
نازنین بنی اسدی
استادیار دکتری
n_baniasadi@iau-tnb.ac.ir مدیریت بازرگانی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/baniasad/fa

سیدرضا به آفرین

دکتری
مترجمی انگلیسی
سیدرضا به آفرین
استادیار دکتری
r_behafarin@iau-tnb.ac.ir مترجمی انگلیسی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/behafarin/fa

محمدرضا بهجتی

مهندسی برق - مخابرات
محمدرضا بهجتی
استادیار -
m.bahjati@iau-tnb.ac.ir مهندسی برق - مخابرات
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bahjati/fa

آرزو

آرزو بهرامی شبستری

دکتری
شیمی معدنی
آرزو بهرامی شبستری
مربی دکتری
a_bahrami@iau-tnb.ac.ir شیمی معدنی
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bahrami-shabestari/fa

منوچهر

منوچهر بهمئی

دکتری
شیمی تجزیه
منوچهر بهمئی
دانشیار دکتری
m_bahmaei@iau-tnb.ac.ir شیمی تجزیه
-

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bahmaei/fa