نمایش 145 تا 162 مورد از کل 607 مورد.
فرشته

فرشته جدیدی میاندشتی

مربی
فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار
فرشته جدیدی میاندشتی
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - کارشناسی کامپیوتر_نرم افزار

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jadidi-miandashti/fa

رویا جعفرزاده

مربی
مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی
رویا جعفرزاده
مربی کارشناسی ارشد
- مدیریت و علوم اجتماعی - کارشناسی مدیریت دولتی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jafarzadeh/fa

محمدرضا جعفری

استادیار
علوم پایه - زمین شناسی
محمدرضا جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jaafari/fa

مهرنوش جعفری

استادیار
مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت خدمات بهداشت و درمان
مهرنوش جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- مدیریت و علوم اجتماعی - مدیریت خدمات بهداشت و درمان

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari/fa

جواد

جواد جعفری اقدم

استادیار
علوم پایه - بیو شیمی
جواد جعفری اقدم
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - بیو شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-aghdam/fa

حسن

حسن جعفری تبار

استادیار
الهیات و معارف اسلامی
حسن جعفری تبار
استادیار دکتری
- الهیات و معارف اسلامی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jafaritabar/fa

سایه

سایه جعفری مرندی

استادیار
علوم پایه - زیست شناسی علوم گیاهی
سایه جعفری مرندی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زیست شناسی علوم گیاهی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jafari-marandi/fa

علی

علی جلائی فر

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه
علی جلائی فر
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران - مهندسی سازه

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jalaeefar/fa

Google Scholar ORCID Web of Science Research GATE

پیام جلیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
پیام جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/payam-jalili/fa

بهرام جلیلی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی هوا و فضا -آیرودینامیک
بهرام جلیلی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی هوا و فضا -آیرودینامیک

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/bahram-jalili/fa

داوود جهانی

دانشیار
علوم پایه - زمین شناسی
داوود جهانی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - زمین شناسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jahani/fa

سرورالسادات

سرورالسادات جواهریان

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
سرورالسادات جواهریان
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/javaherian/fa

سیدعلی

سیدعلی جوزی

استاد
علوم و فنون دریایی - محیط زیست
سیدعلی جوزی
استاد دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - محیط زیست

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jozi/fa

محمد

محمد جوکی

استادیار
علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی
محمد جوکی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم و فنون دریایی - صنایع غذایی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/mjouki/fa

Google Scholar ORCID
علیرضا

علیرضا جیرسرائی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی شیمی
علیرضا جیرسرائی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مهندسی شیمی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/jirsaraei/fa

شهره چاوشیان

استادیار
زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی
شهره چاوشیان
استادیار دکترای تخصصی
- زبانهای خارجی - زبان و ادبیات انگلیسی

http://faculty.iau-tnb.ac.ir/chavoshian/fa