علی جلائی فر

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴مهندسی عمراندانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مهندسی زلزلهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکترای تخصصی۱۳۹۱سازهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیهیات علمی گروه مهندسی عمرانپیمانیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی گروه عمران - از سال ۱۳۹۵ تاکنون

 مدیر گروه مهندسی عمران - سال ۱۳۹۶

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی - سال ۱۳۹۷

مهندسی زلزله

قابلیت اعتماد

مدلسازی و طراحی احتمالاتی سازه

تحلیل ریسک و خطر

دینامیک سازه

ساختمان های بلند

تحلیل پلاستیک

طراحی سازه های فولادی و بتنی

مهندسی زلزله

قابلیت اعتماد

مدلسازی و طراحی احتمالاتی سازه

تحلیل ریسک و خطر

دینامیک سازه

ساختمان های بلند

تحلیل پلاستیک

طراحی سازه های فولادی و بتنی