محمد جوکی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه صنایع غذاییهیات علمیقطعیتمام وقت۳

ساعات حضور

شنبه  ۷.۴۰ الی ۱۵ حکیمیه آزمایشگاه مرکزی

یکشنبه   ۱۰.۱۵ الی ۱۸.۳۰ دانشکده علوم و فنون دریایی

دوشنبه  ۷.۴۰ الی ۱۷.۳۰ حکیمیه آزمایشگاه مرکزی

سه شنبه  ۷.۴۰ الی ۱۵.۳۰ دانشکده علوم و فنون دریایی