پرستو پوروحیدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۲۰۰۸ArchitectureEastern Mediterranean University
کارشناسی ارشد۲۰۱۰ArchitectureEastern Mediterranean University
دکتری۲۰۱۵ArchitectureEastern Mediterranean University

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهرا ن شمالمدیرگروه معماریقراردادیتمام وقت