مشخصات فردی

نام : سپیده

نام خانوادگی: آدابی

سمت: عضو هیات علمی گروه کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

آدرس پست الکترونیکی: adabi.sepideh@{ieee.org, gmail.com, yahoo.com}