زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

  • گرید محاسباتی: زمانبندی، تخصیص منبع، کشف منبع ، طراحی مکانیزم های مبتنی بر بازار

  • محاسبات ابری: زمانبندی، مهاجرت، طراحی مکانیزم های مبتنی بر بازار

  • سیستم های چند عاملی: استنتاج خود­مختار و هوشمندانه
  • شبکه های موردی و حسگر: محافظت از انرژی ، طراحی پروتکل مسیریابی

  • Grid, Cloud and high performance computing algorithms; Grid market design

  • Multi-agent systems; Coalition formation, autonomous and intelligent reasoning

  • Sensor and Ad-hoc networks ; power-aware pervasive systems ;Routing Protocol