سمت های اجرایی

ردیف

عنوان سازمانی

سال اخذ مسوولیت

1

مدیریت گروه فناوری اطلاعات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1390 تا کنون

2

عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1391 تا کنون

3

عضو شورای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

1390 تا کنون

4

عضو کمیته تخصصی گروه کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشدspan>

1392 تا کنون

5

عضو کمیته تخصصی گروه فناوری اطلاعات

1390 تا کنون